Persbericht Duurzaam Verkavelen POP 3

Verkavelingssituatie in provincie Flevoland
7 februari 2017
Rapport “Grond in Beweging”
14 maart 2019

Datum: 15 oktober 2018

Afzender: STIVAS (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur)

Meer informatie: Erwin van den Berg, 06-13356669, h.j.w.vandenberg@stivas.nl


STIVAS GAAT DUURZAAM VERKAVELEN! IN FLEVOLAND

STIVAS heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bericht ontvangen dat vanuit POP3 een bijdrage beschikbaar komt voor investeringen in de infrastructuur van landbouwbedrijven in Flevoland. De bijdrage is € 2.060.000,00 en bestaat voor de € 1.030.00,00 uit een EU-subsidie en voor € 1.030.000,00 uit een bijdrage van de provincie Flevoland. Samen met agrarische ondernemers bedraagt de totale investering bijna 3,5 miljoen euro.

Tot eind 2021 zet STIVAS zich in om met actieve inzet van agrarische ondernemers en andere grondeigenaren tenminste 750  hectare grond in Flevoland van eigenaar te laten veranderen middels  kavelruil. Naast verbetering van de agrarische verkaveling kunnen ook maatschappelijke doelen als natuur, water, recreatie, infra en energie in deze kavelruilen betrokken worden. Plannen hiervoor dienen uitvoering gereed te zijn zodat ruilgrond effectief en efficiënt op de goede plek neergelegd kan worden.

Met de bijdrage financiert STIVAS haar proceskosten, 100% procedurekosten zoals  kadaster- en notariskosten, die gemaakt moeten worden om een akte van kavelruil tot stand te laten komen. Ook financiert STIVAS voor 40% (max. € 1.250,– per geruilde hectare) mee in investeringen die de bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de geruilde hectares verbeteren. Het andere deel van 60% wordt door ondernemers gefinancierd. Voor deelname aan kavelruil wordt een vast bedrag per geruilde hectare in rekening gebracht waarmee niet-subsidiabele kosten worden gedekt.

Met kavelruil beoogt STIVAS ondernemers te faciliteren in hun behoefte naar grotere huiskavels, minder veldkavels en dus minder rijafstand wat niet alleen tijd en brandstof bespaard maar ook de veiligheid op de wegen vergroot. Daarnaast zorgen grotere huiskavels ervoor dat met name melkveehouders gemakkelijker de ‘koe in de wei’ kunnen laten grazen wat een hogere melkprijs genereert. Voorts beoogd het kavelruilproject een eerste aanzet te geven om akkerbouwers actief na te laten denken over de problematiek van bijvoorbeeld verzilting en bodemdaling en de invloed daarvan op de verkaveling van het eigen bedrijf en het gebied waarin het bedrijf ligt.

STIVAS directeur Erwin van den Berg meent dan ook dat verbetering van de verkaveling niet alleen bedoeld is om de groei van bedrijven te bevorderen maar juist ook ondernemers kansen biedt om meer aandacht te schenken aan duurzaam produceren. Een hoogwaardige productie mogelijk blijven maken van melk, vlees, groente en aardappelen en in Flevoland niet te vergeten de teelt van bloembollen.  Actief nadenken over de verkaveling van het eigen bedrijf en dat van de buren en collega ondernemers in de omgeving in combinatie met het inzetten op voldoende grond onder het bedrijf, zorgt voor een stevige basis en dus duurzame bedrijfstoekomst. Hierin is ook een belangrijke rol voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) weggelegd. Deze organisatie heeft een aanzienlijk deel van de agrarische grond in Flevoland in eigendom en is daarmee als verpachter een belangrijke speler in het veld net als de natuurorganisaties die van harte uitgenodigd zijn mee te doen.

Belangrijk is dat de ondernemers de komende jaren samen met hun boekhouder, bank en andere agrarische  adviseurs actief mee gaan denken en bij kavelruil elkaar én anderen ook voordeel gunnen. Succes is dan verzekerd, zo meent de STIVAS directeur. Het is voor het eerst in de geschiedenis van deze jonge provincie dat er op deze schaal ingezet wordt op kavelruil. Een ruilverkaveling heeft er nog nooit plaats gevonden. Dat is best spannend maar ook een mooie ervaring die kansen geeft.

De werkzaamheden van STIVAS worden door belangenbehartiger LTO NOORD Flevoland van harte ondersteund. LTO NOORD roept haar leden én niet-leden op om actief na te denken over de verkavelingsstructuur van het eigen bedrijf en het gebied waarin het bedrijf is gelegen. Samen werken aan agrarische structuurverbetering maakt de sector in totaliteit ook sterker.

STIVAS

STIVAS is dé groene gebiedsontwikkelaar die zich bezig houdt met verbetering en verduurzaming van de agrarische-ruimtelijke structuur. De stichting ondersteunt en faciliteert agrarische bedrijven, overheden en andere belanghebbenden door het uitvoeren van structuuronderzoeken, advisering over verkavelingsmogelijkheden, begeleiding en uitvoering van kavelruil en  advisering op alle terreinen van de agrarische structuur. De kracht van STIVAS is het contact met de individuele ondernemer en het werken op basis van vertrouwen.


Noot voor de redactie

Meer informatie: STIVAS, Erwin van den Berg, 06-13356669, h.j.w.vandenberg@stivas.nl